Iestāšanās biedrībā 

     LATTA statuss, mērķi, biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas pamatnosacījumi un kārtība ir noteikti tās Statūtos. (hipersaite uz lejuplādējamu dokumentu „Statuti.pdf”).


     LATTA biedru naudas apmērs ir noteikts Statūtos. Asociācijas biedri maksā vienreizēju iestāšanās naudu EUR 100 un biedru naudu vienu reizi mēnesī EUR 50 apmērā. 

Lai iestātos asociācijā, biedra kandidāts iesniedz biedrības valdei šādus dokumentus:

  • biedra kandidāta gada pārskata kopiju par pēdējo noslēgto finanšu gadu;

  • citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem, kas apliecina tā atbilstību biedra kandidātu uzņemšanas kritērijiem.  

 

Lūgums parakstītu un ieskenētu pieteikumu un pavaddokumentus nosūtīt uz biedrības e-pasta adresi: info@lat-ta.lv

Asociācijas biedra kandidātu uzņemšanas kritēriji:

  • LATTA saskaņā ar Statūtos noteikto var iestāties Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kura ir saņēmusi licenci transportlīdzekļu tirdzniecībai;​

  • biedra kandidāts ir ieinteresēts un apliecinājis gatavību aktīvi veicināt biedrības mērķu sasniegšanu, līdzdarbojoties biedrības darbā

© 2019 Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija