top of page

ĒTIKAS KODEKSS 

GODPRĀTĪBA

Biedri savā darbībā izpilda tiesību aktos, nozares profesionālajos dokumentos un citās saistošajās prasībās noteiktos pienākumus.

 

Biedri veic visu attiecināmo nodokļu savlaicīgu un pilnīgu nomaksu.

 

Biedri katru klientu apkalpo ar godīgu un atklātu pieeju.

KVALITĀTE

Biedri uzņemas sniegt tikai tādus pakalpojumus, kurus tie var izpildīt kvalitatīvi, risinot klientu ar transportlīdzekļiem saistītās vajadzības zinošā un profesionālā veidā.

 

Biedri skaidri un atbilstoši faktiskajai situācijai sniedz informāciju par transportlīdzekļiem un saviem pakalpojumiem.

 

Ja biedrs ir uzņēmies sniegt pakalpojumus, tad tas tiek veikts atbilstošajā apjomā un kvalitātē, par ko ir vienošanās ar klientu.

 

Biedri iespējami īsā laikā un klientam ērtā veidā novērš un rūpējas, lai neatkārtojas konstatētās neatbilstības pakalpojumu kvalitātē.

 

Biedri atbalsta, izmanto un popularizē ar LATTA iesaisti sagatavotos informatīvos materiālus.

CIEŅA

Biedri savās rīcībās un publiskajos izteikumos pauž lojalitāti LATTA un atbalsta tās mērķus, uzdevumus un iniciatīvas.

 

Biedri respektē cits citu rīcībās un publiskajos izteikumos un neveic darbības, kas varētu nepamatoti kaitēt to reputācijai.

 

Biedri, savstarpēji konkurējot, ievēro tiesību aktu prasības.

 

Biedri apņemas savstarpējos ētiska rakstura jautājumus sākotnēji risināt koleģiāli, ievērojot tiesību aktu prasības.

KODEKSA IZPILDES NODROŠINĀŠANA

Kodekss ir saistošs LATTA biedriem.

 

Par kodeksa pārkāpumu rakstiski LATTA valdei ir tiesīga paziņot jebkura ieinteresētā puse.

 

LATTA valde tuvākajā valdes sēdē izskata iesniegumu, uzaicinot iesniedzēju un iespējamo kodeksa pārkāpēju, kuru ierašanās nav obligāta. Valde var pieņemt lēmumu par iesnieguma noraidīšanu, tālāku izvērtēšanu, brīdinājuma izteikšanu vai biedra izslēgšanu no LATTA.

Apstiprināts ar LATTA valdes lēmumu 07.10.2020

bottom of page